Algemene
voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij EXP partij is. De voorwaarden zijn eveneens gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van EXP.
 2. Afwijkende bedingen en/of algemene voorwaarden van de aanvrager(s) en/of opdrachtgever(s) van EXP gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door EXP zijn aanvaard.
 3. De uitvoering van de verkregen opdracht gebeurt door EXP naar beste weten en kunnen én louter en alleen ten behoeve van haar opdrachtgever(s).
 4. Een garantie met betrekking tot het resultaat van de door EXP uitgevoerde werkzaamheden / verstrekte adviezen wordt niet gegeven.
 5. Reclames naar aanleiding van door EXP uitgevoerde werkzaamheden / verstrekte adviezen dienen per omgaande doch uiterlijk binnen drie maanden na het uitbrengen van de berichtgeving door EXP, per aangetekende brief kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
 6. Derden kunnen aan de door EXP uitgevoerde werkzaamheden / verstrekte adviezen geen rechten ontlenen.
 7. EXP kan voor de uitvoering van (een deel van) de opdracht derden inschakelen.
 8. EXP is - behoudens opzet of grove schuld - slechts aansprakelijk voor daadwerkelijk aantoonbare, direct door de opdrachtgever(s) geleden schade, waarbij winstderving, bedrijfsschade, imago schade en letsel schade nadrukkelijk zijn uitgesloten. De aansprakelijkheid van EXP is - behoudens opzet of grove schuld - voorts beperkt tot driemaal het op het moment dat zij aansprakelijk is gesteld, gefactureerde bedrag.
 9. In alle gevallen waarbij EXP gehouden is tot betaling van een schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van EXP wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het Eigen Risico dat op de bewuste aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is. Op verzoek wordt nadere informatie met betrekking tot de redactie van de polis van aansprakelijkheidsverzekering vertrekt.
 10. Het auteursrecht aangaande de berichtgeving van de door EXP inzake uitgevoerde werkzaamheden / verstrekte adviezen behoort bij EXP.
 11. In het geval de aanvrager(s) en /of opdrachtgever(s), EXP vertrouwelijke of gevoelige informatie verstrekt/verstrekken, datwel informatie waar een auteursrecht op rust, dient zulks schriftelijk kenbaar te worden gemaakt op het moment van informatieverstrekking.
 12. Berichtgeving van EXP mag door haar opdrachtgever(s) alleen worden gebruikt voor de kwestie in het kader waarvan EXP haar werkzaamheden voor de opdrachtgever(s) uitvoerde. Hiervan mag alleen worden afgeweken indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk door EXP is aanvaard.
 13. EXP zal, mits anders schriftelijk is overeengekomen, tussentijds en/of achteraf declareren op urenbasis en op basis van gemaakte reis- en verblijfskosten.
 14. De declaratie dient 14 dagen na factuurdatum volledig te zijn voldaan door de opdrachtgever.
 15. Bij niet nakoming van de betalingsverplichting, zal het factuurbedrag worden vermeerderd met alle extra kosten, zoals die van rente, incasso.
 16. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij EXP partij is, is het Nederlands Recht van toepassing.
 17. Alle geschillen zullen alleen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze voorwaarden zijn juni 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.